Podle vyhlášky č. 515/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Povinně zveřejňované informace

1. Název
Studio Ypsilon
2. Důvod a způsob založení

Studio Ypsilon (příspěvková organizace hlavního města Prahy) bylo založeno na základě Zřizovací listiny vydané Radou hl. m. Prahy – usnesením č. 1644 ze dne 19. 12. 2000 ve znění pozdějších usnesení ZHMP a Rady HMP (zřizovací listina je k nahlédnutí v ekonomickém oddělení SY).

Posláním organizace je umělecká a divadelní činnost realizovaná na dvou scénách a vymezená předmětem činnosti:

 1. Veřejné scénické předvádění dramatických či jiných děl výkonnými umělci.
 2. Pořádání či spolupořádání studiových a experimentální představení autorského charakteru a dalších kulturních produkcí a realizování pohostinských představení pro jiné pořadatele v tuzemsku či zahraničí.
 3. Umělecká výchova mladých, začínajících a externích spolupracovníků.
 4. Vydávání a prodej neperiodických tiskovin a publikací týkajících se činnosti divadla.
 5. Poskytování dalších služeb v souvislosti s plněním předmětu činnosti.
 6. Propagace činností souvisejících s plněním předmětu činnosti organizace.
3. Organizační struktura viz Výroční zprávy nebo k nahlédnutí v ekonomickém oddělení Studia Ypsilon
4. Kontaktní spojení viz https://www.ypsilonka.cz/kontakty
4.1 Kontaktní poštovní adresa Spálená 75/16, 110 00 Praha 1
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Spálená 75/16, Praha 1
4.3 Úřední hodiny Nejsou stanoveny – osobní návštěvu je nutné osobně domluvit v sekretariátu Studia Ypsilon
+ viz https://www.ypsilonka.cz/kontakty
4.4 Telefonní čísla viz https://www.ypsilonka.cz/kontakty
4.5 Adresa internetových stránek https://www.ypsilonka.cz
4.6 Adresa podatelny Podatelna není zřízena
4.7 Elektronická adresa podatelny Podatelna není zřízena
4.8 Datová schránka ID datové schránky: 9j4yqdw
5. Případné platby lze poukázat č. účtu: 2348266319/0800, Česká spořitelna
6. IČO 00551465
7. Plátce daně z přidané hodnoty Studio Ypsilon není plátcem DPH
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Zřizovací listina – k nahlédnutí v ekonomickém oddělení Studia Ypsilon
Další – viz Výroční zprávy
8.2 Rozpočet Viz Výroční zprávy + aktuální rozpočet k nahlédnutí v ekonomickém oddělení Studia Ypsilon
9. Žádosti o informace

dle Zákona č. 106/1999 Sb. lze zasílat elektronicky na e-mail ypsilonka@ypsilonka.cz, dále písemně poštou nebo osobně na adresu sídla organizace, a to v zákonném formátu. Formulář žádosti ke stažení zde (PDF, MS Word).

Opravné prostředky – rozklad proti rozhodnutí Studia Ypsilon o neposkytnutí informace ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, O svobodném přístupu informacím.

Způsob podání rozkladu: písemně nebo osobně na adresu sídla organizace. Lhůta pro žadatele pro podání rozkladu: do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Formulář rozkladu ke stažení zde (PDF, MS Word).

10. Příjem podání a podnětů viz bod č. 9
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • Zákon č. 131/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • Další zákony a vyhlášky s nimi a s danou problematikou související a závazné pokyny zřizovatele
 • viz Sbírka zákonů
11.2 Vydané právní předpisy nejsou
12. Úhrady za poskytování informací viz bod č. 12.1
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. zde (PDF)
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nejsou
13. Licenční smlouvy
13.1 Vzory licenčních smluv Licenční smlouvy nejsou
13.2 Výhradní licence Licenční smlouvy nejsou
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023:

 1. počet písemně podaných žádostí o informace – 0
 2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 0
 3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
 4. opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace – 0
 5. přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech
  podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení – 0
 6. poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence – 0
 7. počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu
  jejich vyřízení – 0
 8. další informace vztahující se k uplatňování zákona – 0

Výše úhrad za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0 Kč

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek. Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

V Praze dne 11. 1. 2024
prof. J. Schmid, ředitel Studia Ypsilon

Y Výroční zprávy

Zde si můžete stáhnout výroční zprávy Studia Ypsilon od roku 2019. Výroční zprávy za předchozí roky jsou k nahlédnutí v archivu Studia Ypsilon.

Smlouvy

Viz Registr smluv – smlouvy.gov.cz

Veřejné zakázky

Věstník veřejných zakázek – www.vestnikverejnychzakazek.cz

Volná místa